Regulamin Szkoły Pływania PŁASZCZKA


1. Uczestnicy Szkoły Pływania Płaszczka powinni stosować się do regulaminu pływalni, wywieszonego na płycie basenu.

2. Zaleca się, aby na zajęcia przychodzić ok. 5 minut wcześniej, w celu stosownego przygotowania się do zajęć (m.in. przygotowanie okularków, czepka).

3. Lekcja trwa  45 min, zawsze zaczyna się i kończy zbiórką całej grupy.

4. Po wejściu na płytę basenu zabrania się:

– samodzielnego wchodzenia i skakania do wody,

– opuszczania płyty basenu (bez zgody prowadzącego)

– biegania po płycie basenu

4. Po zakończeniu zajęć należy niezwłocznie udać się do szatni. Uczestnik zajęć od momentu przekroczenia bramki, przy kasach,  ma 60 min (w tym 45 min zajęć), aby zwrócić kluczyk. Po upływie tego czasu, będzie naliczana opłata (wg cennika) – płatana w kasie basenu.

5. Odrabianie zajęć odbywa się na życzenie zainteresowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z trenerem.

6. Nieobecności podczas zajęć można odrabiać przez cały rok szkolny po wcześniejszym ustaleniu terminu odrobienia zajęć. Szkoła Pływania Płaszczka nie zwraca kosztów za niewykorzystane zajęcia.

7. Instruktorzy pracujący w Szkole Pływania Płaszczka zobowiązują się nadzwyczaj starannie dbać o jakość nauczania i doskonalenia pływania, kreować sympatyczną atmosferę na zajęciach oraz wysoce efektywnie podnosić poziom umiejętności pływackich swoich podopiecznych.

9. Rodzic ma prawo do konsultowania z instruktorami umiejętności pływackich dziecka i zgłaszać wszelkie wątpliwości i sugestie.

10. Płatności za zajęcia dokonujemy za cały miesiąc do 15 każdego miesiąca

11. Dane osobowe dziecka oraz rodzica są wykorzystywane zgodnie z ustawą ochronie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb Szkoły Pływania Płaszczka.

12. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi świadczone drogą elektroniczną:

 • udostępnianie Strony i jej podstron – poprzez tworzenie Strony i jej podstron oraz umieszczenie ich w sieci Internet tak, aby każdy zainteresowany Usługobiorca mógł uzyskać dostęp do ich zawartości;
 • udostępnianie Usługobiorcy możliwości rezerwacji Zajęć za pośrednictwem Strony – poprzez udostępnienie formularza rezerwacyjnego.

2. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 • posiadanie dostępu do sieci Internet;
 •  posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
 •  posiadanie aktywnego konta e-mail.

3. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony.
W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

4. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

 • naruszających dobre imię osób trzecich;
 • naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
 • naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
 •  stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
 • namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

5. W przypadku nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługobiorca możne złożyć reklamację poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: kwiatkowski.plywanie@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Usługobiorcy oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Usługodawcy. O rozstrzygnięciu Usługobiorca zostanie poinformowany
w formie wiadomości elektronicznej.

13.DOKONANIE REZERWACJI ON-LINE, ZAWARCIE UMOWY
1. Oferta dostępna jest na Stronie internetowej Szkoły Pływania Płaszczka oraz na facebook.

2. Usługodawca świadczy Usługi w terminach i w zakresie określonych w Ofercie.

3. Oferta obejmuje zajęcia z zakresu nauki i doskonalenia pływania.

4. Usługobiorca dokonuje Rezerwacji on-line poprzez formularz elektroniczny dostępny na Stronie
i właściwy dla zajęć wybranych przez Usługobiorcę.

5. Dokonując Rezerwacji on-line Usługobiorca wskazuje:

 • imię i nazwisko Usługobiorcy;
 •  imię i nazwisko Uczestnika;
 •  datę urodzenia Uczestnika;
 •  kontaktowy adres e-mail Usługobiorcy;
 •  kontaktowy numer telefonu Usługobiorcy;
 • informację dotyczącą wcześniejszego uczestniczenia w zajęciach przez Uczestnika;
 •  wybrany termin zajęć (spośród wskazanych w Ofercie).

6. Rezerwacja on-line zostaje skutecznie dokonana w momencie otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości email potwierdzającej przyjęcie Rezerwacji on-line.

7. Wiadomość potwierdzająca przyjęcie Rezerwacji on-line zawierać będzie podsumowanie złożonej Rezerwacji on-line, informację dotyczącą wybranych Zajęć, jak też wysokości i terminu dokonania Opłaty.

8. Na skutek dokonania Rezerwacji on-line, Organizator dokonuje blokady miejsca dla Uczestnika
w terminach wskazanych zgodnie z ustaleniami Szkoły Pływania Płaszczka.

9. Umowa o korzystanie z Usług zostaje zawarta:

 • jeśli wybrano opcję płatności przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Tpay – w momencie wpływu Opłaty na rachunek bankowy podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu Dotpay.pl);
 • b) jeśli wybrano opcję płatności gotówkowej lub bezgotówkowej poprzez terminal płatniczy na dane podane w potwierdzeniu rezerwacji – w momencie dokonania Opłaty.

10. Umowa o korzystanie z usług zostaje zawarta na okres jednego (1) semestru, chyba że co innego wynika z treści wiadomości potwierdzającej złożenie Rezerwacji on-line, w związku z czym usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług prowadzenia Zajęć przez ten okres, zaś usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia Opłaty z tytułu świadczenia usług prowadzenia Zajęć przez okres obowiązywania Umowy.

11. Uprawnienia wynikające z umowy zawartej na rzecz Uczestnika mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody Usługodawcy.

12. Potwierdzenie zawarcia umowy wydawane jest w formie elektronicznej, poprzez wiadomość e-mail, przesłaną na adres usługobiorcy, podany podczas rezerwacji, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

13. W przypadku wykorzystania wszystkich wejść na zajęcia (dostępnych zgodnie z umową) oraz chęci skorzystania z jednostkowych zajęć, Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z zajęć po uiszczeniu Opłaty z tytułu zajęć jednorazowych, o ile taką możliwość przewiduje oferta oraz o ile Organizator dysponuje wolnymi miejscami na danych zajęciach.
14.Organizator nie jest zobowiązany do potwierdzenia dokonania Rezerwacji on-line, jeżeli nie będzie miał obiektywnej możliwości przyjęcia danego Uczestnika na zajęcia, m.in. z powodu zbyt dużej ilości chętnych. W tej sytuacji Organizator poinformuje Usługobiorcę w formie wiadomości e-mail o braku potwierdzenia dokonania Rezerwacji on-line.
15.Organizator zastrzega prawo do nieutworzenia grupy (odstąpienia od Umowy), w sytuacji, w której ilość zapisów na zajęcia jest mniejsza niż 50% planowanej wielkości grupy określonej w ogłoszeniu umieszczonym na Stronie internetowej w odniesieniu do poszczególnych zajęć. W takim przypadku Organizator skontaktuje się z Usługobiorcą proponując inny termin zajęć w grupie o podobnym poziomie trudności, dedykowanej wiekowi uczestnika. W przypadku niezdecydowania się na uczestnictwo w zaproponowanych zajęcia, uiszczone opłaty podlegają zwrotowi na rzecz usługobiorcy w pełnej wysokości.

14. REZYGNACJA Z ZAJĘĆ.

1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony.

2. Organizator informuje, iż usługobiorca jest uprawniony do odstąpienia od umowy niezwłocznie po realizacji przez organizatora pierwszych Zajęć na rzecz uczestnika, nie później niż w terminie 3 dni od dnia realizacji zajęć. W takim przypadku uiszczone przez usługobiorcę opłaty związane z umową podlegają zwrotowi na rzecz usługobiorcy w pełnej wysokości.

3. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem lub jakiejkolwiek jego części, organizator uprawniony jest do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresów wypowiedzenia jak również dochodzenia od usługobiorcy odszkodowania za utrzymywanie miejsca na zajęciach, oraz związanego z wynagrodzeniem Instruktorów itp.

15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), Organizator informuje, iż administratorem danych osobowych usługobiorców i uczestników jest Kamil Kwiatkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kamil Kwiatkowski – SZKOŁA PŁYWANIA PŁASZCZKA, ze stałym miejscem wykonywania działalności w Nowym Dworze Mazowieckim (05-101), ul. Wojska Polskiego 27/14, NIP: 5311678497, REGON: 365058092

2. Dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:

 • w stosunku do usługobiorców w związku z wykonaniem Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie Umowy);
 •  w stosunku do usługobiorców, którzy wyrazili jedną lub więcej zgód na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ) RODO (zgoda podmiotu danych);
 •  w stosunku do niepełnoletnich uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO (zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego związana z uczestnictwem w zajęciach);
 •  w stosunku do usługobiorców, którzy złożyli reklamację, na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze).

3. Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych uczestników – w stosunku do których wyrazili zgodę na ich przetwarzanie – do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Usługobiorcy mają również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na ww. podstawie) w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: kwiatkowski.plywanie@gmail.com

 4. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, usługobiorcom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

5. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska usługobiorcy i uczestnika, zaś w stosunku do uczestnika roku urodzenia, a w stosunku do Usługobiorcy adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla świadczenia usługi organizacji zajęć. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku uczestnika utrwalonego na fotografiach oparte jest na podstawie zgody, która nie jest wymogiem zawarcia Umowy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych usługobiorców w celach marketingowych nie jest warunkiem zawarcia umowy.

6. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym administratora w organizacji ajęć, w szczególności podmiotom wspierającym systemy informatyczne, w tym spółce ActiveNow sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000754602), która jest dostawcą systemy Rejestracji on-line oraz Dotpay sp. z o.o. (nr KRS: 0000700791), która jest agentem rozliczeniowym w odniesieniu do transakcji dokonywanych zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunków uczestników do promocji działalności Organizatora, dane osobowe uczestników w postaci ich wizerunku mogą być umieszczane na banerach, ulotkach, jak również w sieci Internet, w szczególności na stronach internetowych administratora lub na stronach prowadzonych portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram. W stosunku do usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na przekazywanie ich danych osobowych do partnerów Organizatora, ich dane mogą zostać przekazane tym podmiotom, zgodnie z udzieloną zgodą.

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, z wyjątkiem wizerunku uczestników zamieszczonego w sieci Internet. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.